Regulamin

Ogólny regulamin organizacyjny obozu „Dżamp 2023”

Część I

Organizacja obozu i zasady ogólne

Art. 1

Organizatorem obozu „Dżamp” jest Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości”. Obóz organizowany jest na zlecenie Uczelni Wyższych.

Art. 2

Uczestnicy obozu zakwaterowani zostaną w Hotelu Zimnik Lukus Natury **** Hotel Zimnik ***, ul. Jaski 14, 34-324 Lipowa zwanym dalej Ośrodkiem.

Art. 3

Organizator zapewnia Uczestnikom obozu dojazd do Ośrodka z miejsca zbiórki i powrót. Godziny przejazdów i miejsca zbiórek zostaną podane przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na miejscu zbiórki. W przypadku spóźnienia Uczestnik może być zobligowany do zorganizowana dojazdu do Ośrodka lub powrotu we własnym zakresie i na własny koszt.

Art. 4
 1. W trakcie trwania obozu Organizator realizuje program, w którego skład wchodzą: 1) zajęcia szkoleniowe, 2) zajęcia warsztatowe, 3) zajęcia sportowe, 4) wycieczki piesze i autokarowe, 5) elementy rozrywkowe.
 2. Szczegółowy program obozu Uczestnicy otrzymają na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie obozu (przykładowo jeśli na przeprowadzenie pewnych elementów programu nie pozwolą warunki pogodowe). Z tego tytułu nie przysługują Uczestnikowi żadne roszczenia.
 4. Organizator będzie informował Uczestników na bieżąco o programie obozu wywieszając harmonogram dnia na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w recepcji Ośrodka.
Art. 5

Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez Organizatora i poleceń kadry obozu.

Art. 6
 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.
 2. Uczestnicy będący studentami zobowiązani są posiadać również ważną legitymację studencką i orzeczenie o niepełnosprawności.
Art. 7
 1. Uczestnik deklaruje, że zapoznał się z wstępnym programem obozu, a jego stan zdrowia umożliwia mu udział w obozie.
 2. Uczestnik zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób uczestniczących w obozie. Celem zapewnienia tej ochrony Uczestnicy w szczególności:
  • informują Organizatora o swoim stanie zdrowia (w tym w szczególności o uczuleniach, chorobach, których uaktywnienie w trakcie trwania obozu może stanowić zagrożenie dla zdrowia/życia bądź wymaga szczególnego postępowania względem Uczestnika), a także o przyjmowanych lekach, konieczności korzystania z pomocy osób trzecich, o potrzebie stosowania specjalnej diety,
  • w trakcie trwania obozu informują Organizatora o każdym pojawieniu się objawów pogarszania się ich stanu zdrowia, czy o doznanych urazach,
  • zobowiązani są zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa, których posiadanie uzasadnione jest ich stanem zdrowia, a w szczególności zdiagnozowanymi chorobami.
 3. W przypadku odmowy udzielenia Organizatorowi informacji o których mowa w ust. 2 i w art. 31 i 32 Regulaminu, a także udzielenia mu informacji niepełnych bądź nieprawdziwych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne bądź pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika, które mogą być skutkiem jego udziału w Obozie, w tym w szczególności udziału w poszczególnych formach aktywności objętych programem Obozu.
Art. 8
 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
  • kulturalnego zachowania i respektowania zasad współżycia społecznego,
  • dbania o czystość i porządek w miejscach, w których będzie przebywać.
 2. W trakcie trwania obozu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków odurzających i nadużywania alkoholu.
 3. Uczestnik obozu zobowiązany jest dbać o swój bagaż i przedmioty wartościowe (w tym pieniądze). Organizator nie odpowiada za dobra materialne Uczestników, w szczególności pieniądze, urządzenia mobilne, telefony komórkowe itp. pozostawione bez opieki.Organizator nie odpowiada za pojazdy prywatne Uczestników pozostawione na parkingu niestrzeżonym.
 4. Uczestnicy obozu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody.
Art. 9
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnikowi udziału w niektórych formach aktywności objętych programem obozu:
  • w przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu tego Uczestnika, bądź innych Uczestników lub osób trzecich ( w szczególności gdy stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na bezpieczny w nich udział, bądź jego stan wskazuje na odurzenie alkoholem bądź innymi substancjami psychoaktywnymi) ,
  • w sytuacjach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody innym Uczestnikom bądź osobom trzecim.
Art. 10
 1. Uczestnik otrzymuje koszulkę obozową.
 2. Organizator może zwrócić się z prośbą o uczestnictwo w wybranych elementach programu obozu w koszulce obozowej.
Art. 11
 1. Nad przebiegiem obozu, realizacją jego programu i bezpieczeństwem Uczestników czuwają wyznaczone przez Organizatora osoby – Kadra Obozu.
 2. Członkowie Kadry sprawują czasowe dyżury, w trakcie których pełnią swoje obowiązki i w tym czasie noszą przy sobie niebieski identyfikator z imieniem i nazwiskiem.
 3. Informacje o godzinach dyżurów Członków Kadry wywieszone będą na drzwiach biura obozu.
 4. Uczestnicy zobligowani są szanować czas prywatny osób będących członkami Kadry poza godzinami ich dyżurów.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Organizatorze należy przez to rozumieć również kadrę obozu.
Art. 12
 1. Organizator obozu nie zapewnia Uczestnikom usług opiekuńczych.
 2. W sytuacji gdy Uczestnik wymaga usług opiekuńczych zobowiązany jest zapewnić sobie te usługi na czas trwania obozu we własnym zakresie.

Część II

Zakwaterowanie Uczestników i wyżywienie

Art. 13

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi na terenie obiektu, w którym są zakwaterowani (w tym przepisami bhp, instrukcją bezpieczeństwa) oraz ich przestrzegania.

Art. 14

Organizator zakwateruje Uczestników w pokojach uwzględniając w pierwszej kolejności wymagania zdrowotne, następnie, jeśli będzie taka możliwość indywidualne preferencje Uczestników.

Art. 15
 1. Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i kolacji. W przypadku całodniowych wycieczek w miejsce obiadu i kolacji może zostać zaserwowany jeden posiłek.
 2. Dla Uczestników wymagających specjalnej diety ze względów zdrowotnych posiłki przygotowywane będą indywidualnie.
Art. 16
 1. Za utrzymanie czystości i porządku w pokoju odpowiedzialni są Uczestnicy zakwaterowani w tym pokoju.
 2. Uczestnicy zakwaterowani w jednym pokoju ponoszą solidarną odpowiedzialność za stan pokoju i są zobowiązani do solidarnego pokrycia kosztów ewentualnych szkód przez siebie wyrządzonych.

Część III

Organizacja zajęć

Art. 17
 1. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przez Organizatora nie jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczestnicy będący studentami Politechniki Wrocławskiej mają obowiązek wybrania minimum dwóch ścieżek tematycznych szkoleń i aktywnego uczestnictwa w nich. Z powodu złego stanu psychofizycznego Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w ww. zajęciach obowiązkowych.
Art. 18
 1. Uczestnicy deklarujący udział w zajęciach zobowiązują się do punktualnego stawienia się na zajęciach.
 2. Uczestnik w trakcie trwania zajęć ma obowiązek przestrzegać poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

Część IV

Podróże autokarem

Art. 19

Organizator zapewnia Uczestnikom przejazdy środkami transportu dostosowanymi do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Art. 20
 1. W czasie podróży autokarem Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Organizatora oraz kierowcy autokaru.
 2. W trakcie podróży autokarem bezwzględnie zabrania się picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla pasażerów i kierowcy autokaru.

Część V

Wycieczki

Art. 21

Udział w wycieczkach jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z danej wycieczki z powodu złej kondycji psychofizycznej.

Art. 22

W trakcie wycieczki Uczestnicy zobowiązani są do:

 1. posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
 2. posiadania ważnej legitymacji studenckiej i orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku studentów ),
 3. przestrzegania poleceń przewodnika, kierowcy i Organizatora i
 4. przestrzegania ustalonego harmonogramu wycieczki.
Art. 23
 1. Przed rozpoczęciem wycieczki Organizator informuje Uczestników o szczegółowym harmonogramie wycieczki.
 2. W trakcie wycieczki autokarowej Organizator przekazuje Uczestnikom informacje o miejscach postoju, o godzinach odjazdu autokaru z każdego z tych miejsc. Jeżeli Uczestnik nie był w stanie usłyszeć informacji o miejscu i godzinie odjazdu autokaru zobowiązany jest dopytać o to Organizatora.
Art. 24

Uczestnik, który w trakcie wycieczki nie stawi się o wyznaczonym przez Organizatora czasie w miejscu zbiórki powodując opóźnienie wycieczki może zostać obciążony kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.

Art. 25

W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się w miejscu odjazdu autokaru w ciągu 2 godzin od planowanej godziny odjazdu oraz w żaden sposób nie powiadomi Organizatora o przyczynach spóźnienia i czasie przybycia, autokar z pozostałymi Uczestnikami będzie kontynuować wycieczkę. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona Policja oraz konsulat Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli sytuacja zajdzie poza granicami RP.

Art. 26

Podczas zwiedzania obiektów kulturalnych Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych obiektach.

Art. 27

Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu odwołujące się do Ośrodka obowiązują także w odniesieniu do Obiektu, w którym Uczestnicy zostaną zakwaterowani w czasie trwania dwudniowej wycieczki zagranicznej.

Część VI

Zasady bezpieczeństwa

Art. 28

Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe NNW Uczestników obozu.

Art. 29

Apteczka z artykułami pierwszej pomocy znajduje się u kadry obozu pełniącej dyżur, a także w recepcji Ośrodka.

Art. 30

W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego Organizator podejmie działania w celu udzielenia Uczestnikowi pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwania odpowiednich służb ratunkowych.

Art. 31

Uczestnik przed wzięciem udziału w zorganizowanych zajęciach, wycieczce bądź elementach rozrywkowych obozu zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych uniemożliwiających lub utrudniających wzięcie w nich udziału. Decydując się na udział w nich Uczestnik musi kierować się przede wszystkim swoim stanem zdrowia. W sytuacji istnienia zagrożenia dla stanu zdrowia Uczestnika zobowiązany jest on zrezygnować z udziału w danej formie aktywności.

Art. 32

Uczestnik biorący udział w zorganizowanych zajęciach, wycieczce bądź elementach rozrywkowych zobowiązany jest sygnalizować na bieżąco Organizatorowi wszelkie napotkane problemy, trudności, w tym potrzebę pomocy innych osób, a w szczególności jest on zobligowany poinformować Organizatora o złej kondycji psychofizycznej.

Art. 33

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników rezygnujących z udziału w zorganizowanych zajęciach, wycieczce czy elementach rozrywkowychobozu.

Art. 34

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników oddalających się od zorganizowanej grupy Uczestników lub opuszczających samodzielnie teren obiektu, w którym zostali zakwaterowani.

Art. 35
 1. Uczestnicy korzystają z atrakcji nieobjętych programem obozu, w szczególności z atrakcji Kompleksu Rekreacyjnego Ośrodka (basenu, jacuzzi, sauny, łaźni, stref wellness, stref Spa, siłowni) czy Terenów Rekreacyjnych Ośrodka (w tym boisk, plaży, basenu zewnętrznego, trampoliny ) na własną odpowiedzialność i ryzyko. Decydując się na korzystanie z nich Uczestnik musi mieć na względzie swój stan zdrowia, w tym własne możliwości i umiejętności.
 2. Uczestnik decydując się na korzystanie z poszczególnych atrakcji zapewnia, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
 3. Z chwilą wejścia na teren Kompleksu Rekreacyjnego czy Teren Rekreacyjny Ośrodka Uczestnik akceptuje wszelkie obowiązujące tam regulaminy i zasady bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Zabrania się w szczególności korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego czy Terenów Rekreacyjnych Ośrodka Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających.
 5. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń urządzeń bądź sprzętu na terenie Ośrodka należy jak najszybciej zawiadomić personel Ośrodka i Organizatora oraz zaprzestać korzystania z nich.
Art. 36

Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o każdym samodzielnym dłuższym oddaleniu się od grupy Uczestników czy obiektu, w którym został zakwaterowany.

Część VII

Dyscyplinarne zakończenie udziału Uczestnika w Obozie

Art. 37
 1. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza gdy Uczestnik narusza regulamin obozu (mimo upomnienia) lub łamie przepisy prawa, możliwe jest przedterminowe zakończenie jego udziału w obozie. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot opłaty pobranej na potrzeby realizacji programu integracyjno-rozrywkowego .
 2. Organizator może dyscyplinarnie, przedterminowo zakończyć udział Uczestnika w obozie w szczególności w następujących przypadkach:
  • a. spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu w autokarze lub innego zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla innych pasażerów autokaru czy kierowcy,
  • b. niszczenia mienia będącego własnością Ośrodka, Organizatora lub innych osób,
  • c. nadużywania alkoholu,
  • d. zażywania środków odurzających,
  • e. istnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa w trakcie trwania obozu;
  • f. w przypadku każdego zachowania, które powodowałoby konieczność wezwania organów porządkowych (policji, straży miejskiej, straży granicznej itp.)
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 koszty podróży powrotnej ponosi Uczestnik.
Art. 38

Dyscyplinarne usunięcie Uczestnika obozu w trakcie trwania wycieczki jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia przez Uczestnika autokaru w czasie najbliższego postoju pojazdu.

Część VIII

Odpowiedzialność finansowa Uczestnika

Art. 39
 1. Uczestnicy, którzy bez istotnego powodu zrezygnują z udziału w obozie przed jego rozpoczęciem bądź w jego trakcie, mogą zostać obciążeni przez swoją Uczelnie Wyższą kosztami zapewnienia im pobytu na obozie.
 2. Za istotne powody rozumie się trudności zdrowotne poświadczone przez lekarza, śmierć bliskiej osoby oraz inne wypadki losowe niezawinione przez Uczestnika.
 3. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 1, nie jest zwracana Uczestnikowi uiszczona przez niego opłata za część integracyjno-rozrywkową obozu.

Część IX

Zasady przetwarzania danych osobowych

Art. 40
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” z siedzibą we Wrocławiu, Grabiszyńska 163, lok. 210-215, dale zwany „Administratorem”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Uczestników.
 4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie oraz udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, dane teleadresowe, wykształcenie, uczelnia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, dane o stanie zdrowia podane w ankiecie medycznej, a także wizerunek oraz głos.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu podjęcia działań związanych z organizacją, realizacją, rozliczeniem i promowaniem obozu Dżamp , w tym w celu wykonania umów na dofinansowanie obozu Dżamp przez Uczelnie Wyższe i realizacji najwyższego poziomu usług wsparcia dla Uczestników, a także zapewnienia im niezbędnej ochrony zdrowia i życia w sytuacji powstania zagrożenia w trakcie trwania Obozu Dżamp.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, niemniej jednak brak podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, PESEL, danych teleadresowych, wykształcenia, uczelni, stopnia niepełnosprawności uniemożliwi Uczestnikowi udział w Obozie.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Uczestnikowi przysługuje także prawo do: a. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; b. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; c. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest także za pośrednictwem maila : rodo@tnm.org.pl.
 11. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podanym niżej kategoriom odbiorców: a. podmiotom zaangażowanym w organizację i realizację Obozu oraz finansującym go – tj. kadra obozu, trenerzy, psychologowie, fizjoterapeuci, asystenci, obiekty zapewniające zakwaterowanie, firma transportowa, uczelnie wyższe, towarzystwa ubezpieczeniowe, b. ratownikom medycznym, lekarzom i placówkom medycznym w przypadku powstania sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia Uczestnika, c. podmiotom publicznym, jeśli przekazanie danych będą uzasadniały przepisy prawa.
 12. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne tj. do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych umów na sfinansowanie obozu „Dżamp” obligujących do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą lub przez czas wymagany przepisami prawa, a w przypadku danych o stanie zdrowia podanych w ankiecie medycznej do czasu zakończenia obozu lub w przypadku zaistnienia na wyjeździe sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu Uczestnika przez czas niezbędny do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Postanowienia końcowe

Część X

Zasady w okresie pandemii COVID-19

Art. 41 Transport
 1. Przed wejściem do autobusu uczestnikom jest mierzona temperatura.
 2. Jeżeli temperatura uczestnika jest równa lub wyższa 37,5oC, uczestnik nie może wyjechać na obóz wraz z grupą.
 3. W takiej sytuacji uczestnik otrzyma skierowanie na test w kierunku COVID-19. Koszt testu pokrywa organizator.
 4. Po uzyskaniu i okazaniu negatywnego wyniku testu uczestnik może dołączyć do obozu w późniejszym terminie.
 5. Organizator pokrywa koszt dojazdu środkami komunikacji (pociąg, autobus) uczestnika, który został skierowany na test.
 6. Podstawą do ubiegania się o zwrot jest okazanie biletu przejazdu.
 7. Podczas zorganizowanego transportu autobusem bądź busem uczestnik mam obowiązek noszenia maseczki zakrywając usta i nos.
Art. 42 Hotel
 1. W częściach wspólnych: korytarze, lobby, szatnie oraz innych miejscach oznaczonych przez organizatora i hotel uczestnik zobowiązany jest poruszać się w maseczce z zasłoniętymi ustami i nosem.
 2. W sali restauracyjnej po za momentem spożywania posiłku uczestnik musi  poruszać się w maseczce z zasłoniętymi ustami i nosem.
 3. Podczas nakładania posiłku z bufetu szwedzkiego uczestnik musi mieć założone na dłoniach rękawiczki, jeżeli nie jest to możliwe posiłek nakłada inna osoba mająca rękawiczki.

Art. 43 Inne

 1. Uczestnik na wezwanie organizatora lub obsługi hotelu, mam obowiązek założyć maseczkę zakrywając usta i nos lub rękawiczki również w sytuacjach nie wymienionych w regulaminie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania dystansu 1,5 m od innych osób.
Art. 44

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników poprzez przesłanie zmienionego tekstu na adres poczty elektronicznej.